Committees
Last Updated:2023/12/3 21:14:08

Conference Chair

 • Xuanyi Zhou, Tongji University (China)

 


International Advisor

 • Thomas K. Thiis, Norwegian University of Life Sciences (Norway)

 


Scientific Committe

 • Abbie B. Liel (USA)
 • Alex Klein-Paste (Norway)
 • Andrzej Flaga (Poland)
 • Feng Fan (China)
 • Florence Naaim-Bouvet (France)
 • Gregorz Kimbar (Poland)
 • Hanping Hong (Canada)
 • Hui Hu (USA)
 • Holger Koss (Denmark)
 • Jan Dale (Canada)
 • John Duntemann (USA)
 • Kai Chen (China)
 • Michael Kasperski (Germany)
 • Michael O'Rourke (USA)
 • Ning Huang (China)
 • Paolo Formichi (Italy)
 • Peter Irwin (Canada)
 • Philippe Delpech (France)
 • Qingkuan Liu (China)
 • Teruyuki Fukuhara (Japan)
 • Thomas K. Thiis (Norway)
 • Toru Takahashi (Japan)
 • Tsubasa Okaze (Japan)
 • Wenyong Ma (China)
 • Xuanyi Zhou (China)
 • Yoshihide Tominaga (Japan)
 • Ziad Boutanios (Canada)
 • Zhijin Zhang (China)

 (to date)

 


Local Organizing Committee

Members

 • Wenyong Ma, Shijiazhuang Tiedao University (China)
 • Qingwen Zhang, Harbin institute of Technology (China)
 • Huamei Mo, Harbin institute of Technology (China)
 • Peng Huang, Tongji University (China)
 • Yong Quan, Tongji University (China)

Secretaries

 • Shan Ding, Tongji University (China)
 • Yue Wu, Tongji University (China)
 • Tiange Zhang, Tongji University (China)
 • Lingui Xin, Tongji University (China)